Title
bulletin
serie
lecture
 

De ander

De ander 

Het thema van ‘de Ander’ is de laatste decennia uitgegroeid tot het centrale onderwerp in discussies over ‘multiculturaliteit’en identiteit. Het begrip ‘de Ander’ maakt onmiddellijk duidelijk dat er sprake is van een fundamenteel onderscheid: het roept de gedachte op aan een ‘ik’, eventueel een ‘wij’ en iemand die daarmee niet samenvalt, een vreemdeling. Kennelijk is de lang gekoesterde aanname dat de ander in wezen een variant van het ‘ik-zelf’ is, geen vanzelfsprekendheid meer.
Het verschil is meer op de voorgrond komen te staan en daarmee de vreemdheid van de ander. De ander doet zich inmiddels in vele gedaanten voor: de immigrant, de asielzoeker, de moslim, iemand met een andere culturele achtergrond, maar ook de vrouw (voor de man), ieder ander mens, ieder ander levend wezen. En hoe vreemd ben ik eigenlijk voor mezelf? Is een ontmoeting tussen ik en de ander werkelijk mogelijk? En deze vragen weerspiegelen direct kwesties als: wie zijn ‘wij’ eigenlijk, en wie is ‘ik’? In deze serie lezingen zal vanuit verschillende perspectieven naar bovenstaande vragen gekeken worden, vanuit de filosofie, de cultuurwetenschap, de ethiek, de kunst. Het gaat om vragen die de kern van ons bestaan raken en daarom ligt het voor de hand dat uiteindelijk meer vragen zullen worden opgeroepen dan beantwoord.

Seminars en lezingenserie over De Ander zullen worden begeleid door Aaf van Essen, cultureel producent, verbonden aan de Rietveld Academie.

Back to top