Title
bulletin
serie
lecture
 

Achter de gordijnen

Achter de gordijnen

Bij het woord geschiedenis denkt men vooral aan grote gebeurtenissen die in boeken staan opgetekend en het aanzien van de wereld hebben veranderd. Geschiedenis gaat over oorlogen en revoluties, over het beleid van koningen en magistraten, over de maatschappelijke gevolgen van ontdekkingen en uitvindingen. Ze gaat over de publieke ruimte, de ruimte van het openbare leven. Vanzelfsprekend bestaat er ook de sfeer van het persoonlijke leven, de sfeer van het huiselijke en het intieme, het onbeduidende en het vertrouwelijke van datgene wat niet in het openbaar getoond mag worden. Ook deze sfeer kent zijn geschiedenis. De burgerlijke samenleving bracht in eerste instantie een strikte scheiding aan tussen het persoonlijke en individuele enerzijds, en het publieke en maatschappelijke anderzijds. In de 20ste eeuw heeft zich de verhouding tussen dat wat gold als privé en als openbaar echter drastisch gewijzigd. De moderne massamaatschappij heeft nieuwe omgangsvormen, sociale structuren en strategieën van overheidsbemoeienis geschapen. De verhoudingen tussen de seksen zijn grondig veranderd, het wegvallen van religieuze kaders heeft mensen teruggeworpen op zichzelf, de jeugd heeft zijn eigen leefwijze opgeëist. De overheid wil meer en meer zaken ‘tot achter de voordeur’ controleren, de massamedia maken publiekelijk wat tot voor kort als strikt persoonlijk gold. In het algemeen geldt dat de verscheidenheid van persoonlijke levenswijzen geweldig is toegenomen en dat veranderingen op dit gebied nog nooit zo snel hebben plaats gevonden.
In deze serie lezingen zullen deze veranderingen onderwerp van beschouwing zijn. Hoe is er de laatste anderhalve eeuw gedacht en gehandeld wanneer het gaat om zaken als emoties, het gezinsleven, dood en rouwverwerking, sexualiteit en het wonen? En hoe worden we gedisciplineerd om gelukkig te zijn?

Moderator bij het seminar en de lezingen is Esma Moukthar. Zij heeft filosofie gestudeerd en doceert art theory aan de Rietveld Academie en cultuurfilosofie aan de Willem de Koning Academie in Rotterdam.


Back to top